Sivut muuttavat ja uudistuvat

5 lokakuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry uudistaa www-sivustoaan. Tästä lähtien yhdistyksen ajankohtaiset asiat, tiedotteet ja lausunnot, löytyvät osoitteesta http://www.miestentasa-arvo.fi/kannanotot/ Käy tutustumassa! ”


Kutsu syyskuun avoimeen keskustelutilaisuuteen

27 syyskuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry järjestää syyskuun avoimen keskustelutilaisuuden keskiviikkona 29.9.2010 Helsingin rautatieaseman ravintola Elielissä kello 18.30 alkaen. Luvassa mm. yhdistyksen vaalikoneeseen liittyvää ideointia.

Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa mukaan!


Kutsu heinäkuun avoimeen keskustelutilaisuuteen

23 heinäkuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry järjestää heinäkuun avoimen keskustelutilaisuuden maanantaina 26.7.2010 Helsingin rautatieaseman ravintola Elielissä kello 18.30 alkaen.

Tervetuloa mukaan!


Kutsu keskustelutilaisuuteen

22 kesäkuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden Helsingin rautatieaseman ravintola Elielissä keskiviikkona 23.6.2010 kello 18.30. Aiheina tällä kerralla mm. palkkatasa-arvoseminaari, miesten huomioiminen puolueiden tasa-arvokannanotoissa sekä eduskuntavaalit 2011.

Tervetuloa ideoimaan ja keskustelemaan!

Advertisement

Lausunto eduskunnalle tasa-arvolain toimivuudesta

27 huhtikuun, 2010

Tasa-arvolakiin sisältyy vakavia ongelmia, jotka edistävät miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää. Vakavimpana ongelmana on se, että lain tavoite on epäselvästi määritelty. Tämä on johtanut siihen, että tasa-arvolain ja samalla koko Suomen tasa-arvopolitiikan tosiasiallinen tavoite on määritelty STM:n tasa-arvoyksikön sekä tasa-arvovaltuutetun toimesta.

Koska tasa-arvolain ja tasa-arvopolitiikan tavoitteen määrittely on jätetty virkamiesten tehtäväksi, on tämä johtanut toisinaan mielivaltaisiin ja miehiä syrjiviin tulkintoihin viranomaistoiminnassa. Miesten tasa-arvo ry pyytää eduskuntaa vakavasti perehtymään nykyisen tasa-arvolain ongelmiin sekä niihin ratkaisuehdotuksiin, joita yhdistyksemme tässä lausunnossa esittää.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä


Miesten tasa-arvo ry:n vuosikokous 2010

21 huhtikuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry:n järjestää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen perjantaina 23. huhtikuuta klo 18.00.

Paikka: Helsingin rautatieaseman ravintola Elielin kabinetti.

Kokouksessa käsitellään säännönmukaiset vuosikokousasiat sekä keskustellaan yhdistyksen tulevasta toiminnasta. Yhdistyksen organisaation kehittäminen, tehokkaan julkisuusstrategian luominen ja miesjärjestöjen välisen yhteistyön lisääminen ovat myös esillä.

Edellistä vuotta koskeva toimintakertomus lähetetään jäsenille sähköpostitse ennen kokousta.

Tervetuloa!


Lausunto palkkatasa-arvosta

7 huhtikuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry:n mielestä palkkatasa-arvon mittaaminen naisten ja miesten kokonaisansioita toisiinsa vertailemalla on harhaanjohtavaa, koska kokonaisansioiden vertailu jättää palkkaeron syynä olevat taustatekijät huomiotta. Täysin samasta työstä tulee toki maksaa sama palkka.

Pauli Sumasen tutkimuksen mukaan sukupuolten välinen palkkaero johtuu yksinkertaisesti siitä, että miehet tekevät enemmän työtunteja kuin naiset. Ei ole epätasa-arvoista maksaa suuremmasta työmäärästä miehille enemmän.

Useat tutkimukset osoittavat, että miehet valitsevat mieluummin korkeasti palkattuja kuin mukavia töitä, kun taas naiset arvostavat enemmän työn mukavuutta. Naisilla on toki oikeus valita mieleisiään töitä. Ei ole kuitenkaan epätasa-arvoista maksaa vaarallisista ja epämukavista töistä miehille enemmän.

Vanha hokema ”naisen euro on 80 senttiä” joutaa joka tapauksessa roskakoriin, koska se antaa virheellisen kuvan sukupuolten välisestä palkkatasa-arvosta.

Lukemista

Pauli Sumanen: ”Hyvinvointimme nojaa miesten uutteruuteen”
Taloussanomat: Miehet painavat töitä niska limassa – naiset eivät
Henry Laasanen: Palkkatasa-arvo on harhaanjohtava käsite
Gender Wage Differentials and the Occupational Injury Risk: Evidence from Germany and the US
An Analysis of Reasons for the Disparity in Wages Between Men and Women
New research shows discrimination is not causing the gender pay gap
Warren Farrell: Why men earn more than women


Kutsu keskustelutilaisuuteen

30 maaliskuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry järjestää maaliskuussa kaikille tasa-arvosta kiinnostuneille avoimen keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan mahdollisuutta korvata nykyinen, vain miehiä koskeva, asevelvollisuusjärjestelmä koko ikäluokkaa koskevalla kansalaispalveluksella. Tilaisuudessa alustavan puheenvuoron pitää Matti Ihamuotila (kansalaispalvelu.fi).

Tilaisuus järjestetään pääsiäisen vuoksi keskiviikkona 31.3.2010 kello 18.30 alkaen. Kokouspaikaksi on varattu Helsingin rautatieaseman ravintola Elielin kabinetti.


”Miehet ja tasa-arvo” – seminaari

18 maaliskuun, 2010

Tasa-arvon ja Minna Canthin päivää juhlistaakseen Miesten tasa-arvo ry järjestää seminaarin aiheesta ”Miehet ja tasa-arvo”.

”Miehet ja tasa-arvo” – seminaari kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen Suomessa toimivia aktiivisia miesjärjestöjä, jotka tekevät töitä tasa-arvoisemman tulevaisuuden puolesta. Seminaariin osallistuvat Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Erno, Vihreän Miesliike ry:n hallituksen jäsen Pasi Malmi ja Vantaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Teemu Hiilinen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Espoon tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Lius (vihr.).

Seminaarin aluksi osallistuvat tahot esittäytyvät ja kertovat toiminnastaan. Seuraavassa paneelikeskustelussa osallistujat arvioivat suomalaista tasa-arvopolitiikkaa ja – keskustelua miesnäkökulmasta. Keskustelun pohjana toimii hallituksen tuore tasa-arvoselontekoluonnos.

Tilaisuudessa Lasten Oikeuksien Tuki ry:n puheenjohtaja Mikael Jämsänen käyttää puheenvuoron isyyslain uudistamisesta.

Seminaari järjestetään tasa-arvon päivänä, perjantaina 19.3.2010, Helsingissä Miessakit ry:n kokoustilassa (Annankatu 16 B 28) kello 17.00-19.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Panelisteina Mikael Jämsänen, Teemu Hiilinen, Pasi Malmi ja Juuso Erno

Seminaarin lopetus


Miesten tasa-arvo ry:n lausunto hallituksen tasa-arvoselonteon luonnoksesta

16 maaliskuun, 2010

Järjestömme käsitys on, että Suomesta puuttuu sukupuolten välistä tasa-arvoa aidosti edistävä, tasapainoinen ja miehetkin huomioiva tasa-arvopolitiikka kokonaan. Hallituksen tasa-arvoselonteon luonnos vahvistaa käsitystämme entisestään. Se on yksipuolinen, miesten edut ja tasa-arvointressit sivuuttava naisasiaohjelma. Tasa-arvopolitiikasta puuttuu tasa-arvo.

Selonteon luonnoksessa ei huomioida, eikä edes nimetä miesten tasa-arvo-ongelmia. Kuvaavaa koko selontekoluonnoksen hengelle ja sisällölle on toteamus: ”Naisten aseman parantaminen on ollut tasa-arvopolitiikassa ensisijaista suhteessa miesten aseman parantamiseen. Tätä tasa-arvolainkin sisältämää lähtökohtaa ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa. On huomattava, että miesten rooli naisten aseman parantamisessa on keskeinen.” Naisten aseman ensisijaisuus otetaan annettuna. Kuitenkin perus- ja ihmisoikeuksien jakamattomuudesta seuraa, että myös miehillä on oltava oikeus tasa-arvoon. Sukupuolisilmälaseilla on katseltava myös miesten asemaa.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen edellyttää väistämättä toimia myös miesten aseman parantamiseksi. Miesten ja naisten asemaa tulee kehittää sukupuolisensitiivisyyden koko laajuudessa yhtäaikaisesti, rinta rinnan. Hallituksen tasa-arvoselonteko antaa ymmärtää, että miehet ovat ongelmineen toisen luokan kansalaisia. Tämä on todella vastenmielistä ja osoittaa, kuinka syvällisesti selonteon laatijat ovat vieraantuneet yhteisen tasa-arvon tavoittelusta.

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista, miesten ja naisten asemaa sekä mahdollisia tasa-arvo-ongelmia on arvioitava ilman ennakkoluuloja ja ideologista painolastia. Arvioinnissa on keskityttävä tämän päivän tilanteeseen, ei menneisyyden muisteluun. Arvioinnissa on myös keskityttävä Suomen tilanteeseen, eikä muiden maiden ongelmiin. Toisin sanoen, koko tasa-arvo-ajattelu on päivitettävä 2010-luvulle. Nykyinen tasa-arvoselonteon luonnos edustaa vanhanaikaista, 1900-luvun naiskeskeistä tasa-arvo-ajattelua, eikä se vastaa tämän päivän tai tulevaisuuden haasteisiin. Koko selonteko on kirjoitettava alusta lähtien uusiksi modernia tasa-arvoajattelua hyödyntäen.

Modernin tasa-arvoajattelun kulmakivi on molempien sukupuolten kunnioittaminen ja tinkimätön työ niin naisten kuin miestenkin aseman parantamiseksi. On ymmärrettävä, että naisten aseman parantaminen edellyttää miesten aseman parantamista ja päinvastoin. On esimerkiksi mahdotonta vähentää, torjua ja ennaltaehkäistä tehokkaasti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jos samaan aikaan vähätellään ja selitellään miehiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on mahdollista vain, jos harjoitettava tasa-arvopolitiikkaa tarjoaa jotain niin miehille kuin naisillekin. Yksisilmäinen ja vanhanaikainen naisasianajaminen ei kehittyneissä Pohjoismaissa lisää enää tasa-arvoa, vaan parhaimmillaankin vain polkee paikoillaan, ja pahimmillaan lisää epätasa-arvoa sekä miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää.

On syntynyt vaikutelma, että toistuvasti esitetystä perusteellisesta kritiikistä huolimatta selontekoesityksen laatijat eivät ole halukkaita tai kykeneviä edistämään molemmat sukupuolet huomioivaa ja sitouttavaa tasa-arvopolitiikkaa. Julkisin varoin hoidettavaa politiikkaa harjoitetaan totaalisen yksipuolisesta näkökulmasta. Kysymme, mikä on asiaa esittelevän ministerin, Stefan Wallinin, poliittinen vastuu. Kysymme myös, missä viipyy valtiollisten tasa-arvoelinten kokoonpanon arviointi ja oikaisu. Tasa-arvo tarvitsee tässäkin suhteessa lisää tasa-arvoa. Maassa on käynnistettävä ennakkoluuloton tasa-arvotutkimus ja –keskustelu, tasa-arvopolitiikan uudelleenarviointi.

(katso myös Lastensuojelun Keskusliiton kommentit luonnoksesta hallituksen tasa-arvoselonteoksi, jossa otetaan vahvasti kantaa miesasian puolesta.)